Roolini ryhmässä

Vaeltaja tutustuu erilaisiin rooleihin, joita ryhmän jäsenillä voi olla. Roolilla tarkoitetaan käyttäytymisroolia, jolla ryhmän jäsenet hoitavat tehtäviään. Vaeltaja testaa mahdollisuuksien mukaan erilaisia rooleja ja pyrkii löytämään itselleen sopivat roolit.

Toisen kengät

Vaeltaja tutustuu erilaisiin elämäntapoihin esimerkiksi keskustelemalla sellaisen ihmisen kanssa, jonka kokee olevan erilainen kuin hän. Erilaisuus voi näkyä esimerkiksi ajatusmaailmassa, tavoissa tai elämäntyylissä. Vaeltaja tutustuu erilaisten ihmisten tapaan nähdä maailma ja elää.

Vähemmistöt

Vaeltaja hankkii tietoa vähemmistöistä. Hän tutustuu yhteen vähemmistöön tarkemmin heidän itsensä opastamana, esimerkiksi lyhytkasvuisten, liikunta- tai aistirajoitteisten, kieli- tai kulttuurivähemmistöön. Vaeltaja pohtii yhdessä vähemmistön edustajan kanssa, millaisia asioita he voisivat oppia toisiltaan.

Ammattien eettiset säännöt

Vaeltaja ottaa selvää eri ammattien eettisistä säännöistä, työpaikkojen käyttäytymissäännöistä sekä laadun- ja ympäristövalvonnan toiminnasta. Hän pohtii, mikä on niiden tarkoitus ja miten ne ohjaavat työtoimintaa. Vaeltaja keksii erilaisia työelämän ongelmatilanteita ja pohtii niihin ratkaisuja sääntöjä noudattaen.

Oma moraali ja eettisyys

Vaeltaja pohtii arjen valintojaan sekä syitä omien päätöstensä takana. Vaeltaja haastaa itsensä katsomaan asioita useasta eri näkökulmasta ja etsii perusteluja erilaisille valinnoille. Vaeltaja tarkastelee vaeltajalupauksen ja -ihanteiden näyttäytymistä valintatilanteissa elämän eri vaiheissa.

Minä ja muut liikenteessä

Vaeltaja tarkkailee omaa ja muiden liikennekäyttäytymistä ja -asenteita. Hän tarkastelee niiden taustalla olevia syitä ja valintoja. Vaeltaja pohtii, millaisia liikenteeseen liittyviä riskitilanteita omassa elämässä tulee vastaan ja löytää tapoja välttää niitä.

Palautteen voima

Vaeltaja tutustuu erilaisiin tapoihin ja malleihin antaa palautetta. Hän valitsee niistä parhaiten vaeltajavartiolle/ muulle ryhmälle soveltuvan mallin. Vaeltaja tutustuu myös henkilökohtaisten puolustusmekanismien toimintaan ja pohtii miten ne vaikuttavat palautteen vastaanottamiseen. Vaeltaja antaa ja vastaanottaa palautetta ryhmässä. Hän pohtii, millaista palautetta sai ja miten voi kehittää itseään ja omaa toimintaa sen avulla.

Arvioin johtamistani

Vaeltaja tutustuu erilaisiin tapoihin arvioida johtamista. Vaeltajavartio tekee arvion toisistaan johtajina jotakin arviointimallia käyttäen. Vartio keskustelee mallin ja tulosten käytettävyydestä ja luotettavuudesta sekä siitä, millaisen arvion se kenestäkin antaa. Jokainen vaeltaja pohtii myös kuinka itse näkee arvion paikkansapitävyyden ja miten johdettava ryhmä (esimerkiksi sudenpennut tai opiskelijakaverit) vaikuttaa arvioon.

Vieras maailmankatsomuksellinen tapahtuma

Vaeltaja tutustuu itselleen vieraaseen uskontokuntaan tai elämänkatsomukseen. Hän osallistuu eri uskontokunnan tai elämänkatsomuksen omaavien tapahtumaan ja keskustelee siellä muiden kanssa.

Katsomus, jota en itse edusta

Vaeltaja tutustuu sekä lähdeaineiston että vuorovaikutteisen kokemuksen kautta johonkin itselleen vieraaseen uskontoon tai katsomukseen. Vaeltaja harjoittelee kertomaan omasta uskonnostaan tai elämänkatsomuksestaan muille.