Majakkavaihtoehto: Päivä toimittajana

Vartio käyttää erilaisia medioita tuottamalla uutisia ja dokumentteja esimerkiksi lippukunnan sudenpentujen tai seikkailijoiden retkeltä, lippukunnan partiotaitokilpailuista tai muusta päiväretkestä tai paikkakunnalla järjestettävästä tapahtumasta.

Majakkavaihtoehto: Leirin roskat

Tarpojat suunnittelevat leirin aikana syntyneiden jätteiden kierrätyksen. Tarpojavartio suunnittelee ja toteuttaa leirillä jätteiden kierrätyksen. Tarpojavartio rakentaa leirillä roskakatoksen ja tarvittavan määrän roskatelineitä.

Valmistelu: Majakan suunnittelu alkaa jo tarpon suuntausvaiheessa valitsemalla tehtävä majakka ja miettimällä sen laajuus. Jo suuntausvaiheessa on hyvä olla yhteydessä leirin johtajistoon, jotta leirin suunnittelussa otetaan huomioon tarpojavartion majakka. Tarpojavartio osallistuu leirin suunnitteluun omalta osaltaan.  Tarpojavartio tekee suunnitelman leirin jätteiden kierrättämisestä ja lajittelusta. Suunnitteluun kuuluu myös roskakatosten ja roskatelineiden valmistaminen leirillä. Roskiksiin on hyvä laittaa leiriläisiä varten hyvät ja selkeät ohjeet, mitä mihinkin roskikseen laitetaan. Tarpojavartion vastuulla voi olla lisäksi koko leirin ajan roskisten tyhjentäminen ja huolto. Tarpojavartio suunnittelee, mitä työkaluja ja tarvikkeita he tarvitsevat majakan toteutuksessa. Samalla pidetään kirjaa mahdollisista hankinnoista. Tarpojavartio voi tehdä myös erilaisia tietoiskuja kierrätyksestä muille leiriläisille.

 

Toteutus: Tarpojavartio toteuttaa leirillä annetun vastuutehtävän ennalta tehdyn suunnitelman mukaan. Lopuksi tarpojavartio osallistuu jätteiden viemiseen loppusijoituspaikkaan ja tehtävän purkuun. Lopuksi vielä tarkastetaan ollaanko mahdollisesti pysytty annetussa budjetissa. Vastuutehtävää voi myöös toteutuksen aikana dokumentoida vaikka kuvin ja videoin. Samalla voidaan konkreettisesti havainnoida myös kuinka paljon jätettä leirillä syntee esimerkiksi leiriläistä kohden. Vartio voi laskea leirin aikana jokaisen leiriläisen hiilijalanjäljen. Majakkaan saa vaativuutta erilaisten tietoiskujen antamisesta muille leiriläisille.

 

Suhde ympäristöön: Ympäristötoimittaja

Tarpojat valitsevat itseään kiinnostavan ympäristöön liittyvän ongelman tai epäkohdan. Ongelma voi esiintyä paikallistasolla tai olla globaalimpi. Ympäristötoimittajana tarpojat ottavat selvää ongelmista ja pyrkivät löytämään niihin vastauksia. Tavoitteena on että tarpojat kirjoittavat valitsemastaan ongelmasta jutun johonkin mediaan. Tarkoituksena on, että tarpojat voivat jutun kautta jakaa löytämäänsä tietoa ja olla herättämässä mielipiteitä ja ajatuksia.

Suhde toiseen: Esittäytyminen

Tarpoja harjoittelee esittelemään itsensä esimerkiksi puhelimessa tai sähköpostissa sekä kertomaan asiansa selkeästi.

Mediavastuu

Tarpoja tutustuu erilaisiin medioihin ja niiden tyylillisiin eroihin. Tarpoja miettii miten eri medioissa käsitellään samaa uutista. Tarpoja tuottaa itse sisältöä erilaisiin medioihin ja valitsee uutiselleen sopivan median. Tarpoja tiedostaa hyvän käyttäytymisen merkityksen sosiaalisessa mediassa. Tarpoja ottaa selvää millaisia vaaroja internetin käytössä voi olla.

Majakkavaihtoehto: Uusi porukka ulos

Tarpoja suunnittelee retken oman vartionsa ulkopuoliselle ryhmälle. Osallistujat eivät kaikki ole kaikille tarpojavartion jäsenille entuudestaan tuttuja.. Tarpojavartio suunnittelee retken ja tekee retkelle budjetin. Tarpojavartio toteuttaa retken luotsin ja vartionjohtajan avustuksella. Tarpoja saa palautetta majakan päätyttyä luotsilta majakasta ja koko tarposta.

Valmistautuminen: Tarpojavartio tekee suunnitelman jo suuntausvaiheessa siitä minkälaisia ryhmiä he voisivat viedä maastoon tai veneretkelle. Tarpojavartio suunnittelee myös retkeä pääpiirteissään heti tarpon aluksi ja tekee suunnitelmalle aikataulun. Aikataulun olisi hyvä sisältää ainakin retken ajankohta, retkelle ilmoitautumisen tiedot sekä tiedotuksen aikataulu. Retkelle luodaan myös varusteluettelo retken tyypin ja pituuden mukaan. Majakka voidaan toteuttaa päiväretkenä tai vaikkapa yön yli tehtävänä retkenä riippuen kohderyhmästä. Ajatuksena on viedä retkelle sellaisia, jotka eivät välttämättä tiedä kovinkaan paljon partiosta tai eivät juuri muuten retkeile. Kohderyhmänä voi olla esimerkiksi veteraanit, sisut, luokkatoverit, äidit, isät tai tarpojien perheet. Suunnitelmaa tehtäessä on jo hyvä huomioida retkeen liittyvät mahdolliset riski ja haasteet. Tarpojavartio tekee ilmoituksen retkestä lippukunnanjohtajalle. Retken toteutukseen voi tarvittaessa pyytää apua myös lippukunnan muilta aikuisilta.

Suunnitelmaa tehdessä tarpojavartio päättää yhdessä luotsin ja vartionjohtajan kanssa retken ajan ja paikan. Vartio myös huolehtii retken tiedotuksesta. Luotsin tehtävänä on varmistaa, että tiedotus on kohderyhmälle sopivaa ja riittävää.

Tarpojavartio luo yhdessä luotsin ja vartionjohtajan kanssa majakalle budjetin. Budjetin tulisi sisältää kuluarvio ja mahdollisesti retken hinta. Vartiolla tulee olla retkeä suunniteltaessa tieto siitä, kuinka paljon heillä on käyttää rahaa majakkaan.

Vartio suunnittelee retkelle ohjelman huomioiden kohderyhmän erityispiirteet esimerkiksi perheen pienimmät eivät välttämättä jaksa kävellä pitkää matkaa. Myös tehtävät kannattaa miettiä niin, että ne ovat kohderyhmälle sopivia ja mahdollisia. Tarvittaessa kannattaa tehdä yhteistyötä esimerkikisi lippukunnan sisuohjaajien tai perhepartion vetäjän kanssa.

Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on tarvittaessa ottaa selvää lippukunnan käytännöistä mm. retken hinnan määräytymisessä. Luotsi ohjaa tarpoja vartiota ottaa huomioon retken turvallisuuteen liittyviä asioita. Luotsin tehtävänä on myös varmistaa vartionjohtajan kanssa, että retken varusteluettelo on kunnossa. Samoin kannattaa huomioida, että retken tiedotus on riittävää osallistujille. Luotsi auttaa myös tarpeen mukaan retkelle lähtijöiden ilmoitusten vastaanottamisessa. Luotsi käy tarpojien tekemän suunnitelman läpi yhdessä vartionjohtajan ja hyväksyy sen. Tarvittaessa luotsi auttaa tarpojavartiota ideoimaan retkeä.

Luotsi vastaa retken turvallisuudesta. Luotsi on mukana koko toteutuksen ajan ja auttaa tarvittaessa vartionjohtajaa ja tarpojia retken toteutuksessa. Kannustaa tarpojia heidän tehtävissään.

Vartion kanssa keskustellaan luotsin johdolla toteutetusta majakasta ja koko tarposta. Arvioinnissa Mietitään, mitä kuluneen tarpon ja majakan aikana vartio on oppinut? Millaisia haasteita vartio on majakan ja tarpon aikana kohdannut. Millaisia tunteita aktiviteetit ja tehty majakka herätti tarpojissa. Mitä asioita jäätiin kaipaamaan. Mitä tehtäisiin toisin. Luotsi kertoo tarpojavartiolle rehellisesti oman mielipiteensäi tehdystä majakasta ja tarposta rakentavasti. Luotsin olisi hyvä muistaa, että palaute on tarpojille ainutkertainen oppimistilanne.

Luotsi käy vartionjohtajan kanssa henkilökohtaisen koko tarpoon liittyvän  palautekeskustelun majakan jälkeen. Luotsin on hyvä myös ennalta miettiä mahdollisia kehittämisehdotuksia vartionjohtajalle. Samalla luotsi sopii vartionjohtajan kanssa ajankohdan seuraavan tarpon suunnittelemiseen.

Vartionjohtajan tehtävä: Auttaa tarpojia retken suunnitteluss ja ideoimisessa. Vartionjohtajalla ja luotsilla voi olla esimerkiksi muutama valmiskin vaihtoehto majakan toteuttamiseen tai kohderyhmän valintaan.

Vartionjohtaja auttaa tarpojavartiota toteuttamaan suunnitellun retken. Tarvittaessa vartionjohtaja tukee ja kannustaa tarpojia toteutuksen aikana.

Vartionjohtaja keskustelee luotsin kanssa toteutetusta majakasta ja koko tarposta. Majakan jälkeen voi olla luontevaa katsoa jo luotsin kanssa tulevaa tarppoa ja tehdä alustavia suunnitelmia.

Toteutus: Kohderyhmästä riippuen toteutuksena voi olla esimerkiksi koko perheen rastirata luonnossa. Rastiradan pituus valitaan osallistuvan kohderyhmän mukaan. Myös maastoon kannattaa kiinnittää huomiota. Perheiden pienimmät lapset eivät vielä jaksa kävellä kovinkaan pitkää matkaa. Rastirata voi sisältää erilaisia luontoon soveltuvia pelejä ja leikkejä, nuotion sytyttämistä, askartelua. Myös yhdessä ololle kannattaa varata aikaa. Ennen toteutusta suunnitelmat voi käydä, vaikka koko vartion kanssa läpi konkreettisesti retkipaikalla. Toteutusta varten on hyvä varata myös riittävä ensiapuvälineistö retkelle mukaan.

Retken jälkeen tarpojavartio huolehtii yhdessä retkellä käytettyjen varusteiden huollon ja palautuksen omille paikoilleen. Retkestä kannattaa kerätä myös palautetta suullisesti tai kirjallisesti retkelle osallistuneilta.

Arviointi: Kun majakka on päättynyt, käydään luotsin johdolla palautekeskustelu majakasta. Mahdollinen saatu palaute osallistujilta käydään myös yhdessä läpi. Samalla keskustellaan kuluneesta tarposta koko vartion kanssa. Arvioinnin on tarkoitus pysäyttää tarpojavartio pohtimaan vartion osaamista ja vartion kehittymistä. Tarpojat arvioivat vartion toimintaa.

Suhde yhteiskuntaan: Vaellustarinat

Tarpojavartio kirjoittaa koloilloista ja/tai retkistä vartion omaan julkaisuun tai lippukunnan julkaisuun. Samalla vartio pohtii, millainen teksti ja kuvitus houkuttelevat uusia jäseniä partioon.

Mediakriittisyys

Tarpoja harjoittelee erilaisten medioiden käyttöä ja vertailee erilaisten medioiden luotettavuutta.