Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi)

Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi) on toiselta nimeltään Kolmiapila-Gilwell -koulutus. Se on Suomen Partiolaiset ry:n johtamiskoulutusta. Koulutus koostuu tyypillisesti luonto-, seminaari- ja toimintaosista. Luonto-osalla vietetään perinteistä leirielämää ja verkostoidutaan uusien, eri puolilta Suomea saapuvien partiolaisten kanssa. Sekä luonto- että seminaariosa sisältävät monipuolista, laadukasta koulutusta ja tukea toimintaosaan. Toimintaosa sisältää projektimuotoisen kehittämishankkeen, joka toteutetaan 6-12 kuukauden aikana, pohdintatehtäviä sekä syventävän oppimistehtävän kouluttautujan itse valitsemasta aiheesta. Koulutuksen aikana oppija käy ohjauskeskusteluja oman ohjaajan kanssa ja hänelle tehdään henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Kehittämishankkeessa oppijaa tukevat oma ohjaaja ja kouluttajat.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Partiojohtaja -peruskoulutus, toiminut partionjohtajan pestissä vähintään 2 vuotta, retkeilyn ja leirielämän perustaidot.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu 22 vuotta täyttäneille aikuisille, jotka haluavat perehtyä partiotoiminnan tavoitteisiin ja menetelmiin, kehittää omaa toimintaansa sekä viedä suomalaista partiotoimintaa eteenpäin.

Osaamistavoitteet

Partiojohtaja -jatkokoulutuksen suoritettuaan partiojohtaja osaa arvioida omaa toimintaansa partiojohtajana, johtaa partiotoimintaa omassa toimintaympäristössään, osaa arvioida ja kehittää partiotoiminnan laatua, ohjata aikuisia partiolaisia, selittää partion roolin kasvatusjärjestönä ja soveltaa partion päämäärää ja arvopohjaa toiminnassaan sekä osaa analysoida partion roolia kasvatusjärjestönä.

Koulutus sisältää

partion koulutusjärjestelmän moduulit

Moduulin nimi Osaamisalueet Moduulin lähiopetuksen kesto
IK4: Minä partiojohtajana 2 Itsensä kehittäminen 8 h
J8: Johtaminen partiossa 3 Johtaminen 23 h
L3: Toiminnan kehittäminen Toiminnan laatu ja kehittäminen 12 h
P3: Partion perusteet 2 Partiotieto 4 h
P4: Ajankohtaista partiossa (Ko-Gi) Partiotieto 8 h
Yhteensä 55 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin lähiopetusjaksoilla, koulutukseen kuuluvien itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien tekeminen, ohjauskeskusteluihin osallistuminen, kehittämistehtävän tekeminen.

Vastaava järjestäjä

Keskusjärjestö

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta

Vapaavalinnaisten lukumäärä

0

Aktiviteettien yläkäsite

Aktiviteettipakettien yläkäsite

Aktiviteettipaketin yläkäsite