J8 Johtaminen partiossa 3

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Erityistietämys (nice to know)
Johtaminen ja partion johtamiskäsitys Johtamisen määritelmä toimintana ja partion johtamiskäsitys

Johtamiskäsitys vapaaehtoisen eri rooleissa

Johtaminen kuuluu kaikille -periaate ja valmentavan johtamisen periaate aikuisen johtaessa aikuisia ja aikuisen johtaessa lapsia ja nuoria

Tilannejohtaminen, asia/ihmislähtöinen johtaminen

Johtajan roolit (leaderi, manageri, palvelija, pomo, mahdollistaja, kasvattaja)

Miten johtamiskäsityksen taitoja välitetään kohderyhmälle

Maailmanjärjestöjen johtamismallit (WOSMin 21st century leadership ja WAGGGS Leading for her world)

Muita johtamismalleja

Aikuis- tai johtajaryhmän työskentelyn johtaminen Ryhmän kehityksen vaiheet ja ryhmähengen luominen

Ryhmän perustehtävän ja tavoitteiden luominen

Ryhmän kulttuuri ja normit

Ryhmän roolit

Työkaluja aikuisen ja aikuisryhmän ongelmien ratkaisemiseen Johtajuus erityisolosuhteissa
Vapaaehtoisten motivointi ja tuki Partiojohtamisen erityispiirteet: vapaaehtoisuus, eri ikäiset toimijat, ero työelämässä tapahtuvaan johtamiseen

Vapaaehtoisen roolit

Motivaatio: sisäiset ja ulkoiset motivaatiotekijät, vapaaehtoisen aikuisen motivaatio, mihin vapaaehtoinen sitoutuu

Kiittäminen ja palkitseminen
Pestijärjestelmä johtamisen välineenä Partiopesti kokonaisuutena yksilön näkökulmasta: rekrytointi, perehdytys, ohjaus, seuranta, koulutus, tuki, arviointi ja päättäminen

Pestijärjestelmä organisaation näkökulmasta: Pestisuunnittelu, toimijoiden kasvattaminen, koulutustarpeiden suunnitteleminen ja organisaatiolle kriittisten pestien tunnistaminen

Pestit osana vanhempien ikäkausien ohjelmaa

Pitkän tähtäimen suunnittelu ja kasvun aikaansaaminen Pestijohtaja lpk:ssa ja isossa projektissa

Piirin tuki

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen Palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä palaute motivoinnin ja kehityksen kannalta Palautteen antamisen keinoja ja työkaluja

Ryhmän palautekulttuurin kehittäminen

Organisaation johtaminen Organisaation rakentaminen: Perustehtävä ja tavoitteet, työnjako ja organisaatiorakenne ja päätöksentekomenettelyt

Sisäinen viestintä organisaation johtamisessa

Partion johtamiskäsitys organisaation johtamisessa: Strategiat ja toimintasuunnitelmat suunnan näyttäjinä, organisoituminen ja päätöksentekomallit toiminnan johtamisen ja ryhmien toiminnan tukena

Partio-organisaation rakenteet: eri toimijoiden perustehtävät ja tavoitteet, työnjako ja päätöksentekomenettelyt

Projektiorganisaatio pysyvän organisaation osana

Organisaation suunnan määrittäminen strategian kehittämisen avulla

Muut vapaaehtois­organisaatiot ja niiden toimintatavat

Erilaiset organisaatiomallit

Strategisen suunnittelun periaatteet

Strategian valmisteluprosessi partiotoiminnan eri tasoilla ja mahdollisuus vaikuttaa siihen

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite