Toteutusvinkki0

Sampo ottaa selville millaisia kokemuksia seikkailijoilla on säännöistä ja velvollisuuksista, ja miten he ne ymmärtävät. Hän aloittaa tutuista rajoituksista, jotka seikkailijat jo ymmärtävät. Sampo pyytää seikkailijoita täydentämään seuraavanlaisia lauseita: ”Minulla ei ole oikeutta __________ koska…” (esimerkiksi Minulla ei ole oikeutta lyödä ihmisiä, kun olen vihainen, koska… / Minulla ei ole oikeutta kohdella ihmisiä epäreilusti.) Sampo kokoaa näistä luettelon ja pyytää seikkailjoita kääntämään väitteet negatiivisista positiivisiksi (esimerkiksi Minulla on oikeus olla tulematta lyödyksi / Minulla on oikeus tulla kohdelluksi reilusti).

Kun seikkailijat ymmärtävät vastaavien myönteisten oikeusväitteiden kehittelyprosessin, he jakautuvat vartioihinsa. Sampo antaa jokaiselle vartiolle paperia ja tusseja. Sampo ohjeistaa seikkailijat seuraavaksi luomaan sääntöjä: Jokaisen vartion tulee tehdä kolmesta neljään perussääntöä koko ryhmälle. Sääntöjen täytyy alkaa lauseella ”Jokaisella on oikeus… (esimerkiksi Jokaisella on oikeus osallistua). Sääntö voidaan kirjoittaa muistiin vain, jos kaikki vartiossa ovat yhtä mieltä. Tärkeintä ei ole sääntöjen määrä, vaan että kaikki hyväksyvät ne.

Kun vartiot ovat saaneet säännöt kirjoitettua, kokoaa sampo koko joukkueen yhteen. Jokainen vartio esittelee luomansa säännät. Sampo kirjoittaa ne taululle ja yhdistää samalla samanlaiset oikeudet.

Oikeuksien listauksen jälkeen sampo kysyy, mitä velvollisuuksia jokaisella täytyisi olla, jotta kaikki nauttisivat tästä oikeudesta. Tämä kirjoitetaan omaan palstaansa esimerkiksi näin: ”Minulla on vastuu siitä, että…” tai ” Minun pitäisi…” Kun velvolisuudet on kirjattu, sampo kysyy millaiseen vastuuseen jokainen oikeus velvoittaa. Tämän sampo kirjaa muistiin vastaavan oikeuspykälän kohdalle. Hän käyttää ensimmäistä persoonaa (esimerkiksi minulla on vastuu siitä, että annan muille mahdollisuuden osallistua, etten syrji ketään, etten jätä ketään leikin/pelin/ryhmän ulkopuolelle).

Kun oikeuksien ja vastuiden luettelot ovat valmiit, sampo kysyy voisivatko seikkailijat käyttää näitä sääntöjä eräänlaisena ryhmän ”perustuslakina”. Haluavatko he noudattaa näitä itse laatimiaan sääntöjä? Kuka vastaa siitä, että jokainen noudattaa sääntöjä? Mitä tapahtuu, jos joku rikkoo jotakin oikeutta? Onko välttämätöntä, että sääntöjen rikkomisesta seuraa jotakin? Miksi?

Kun joukkue on päätyneet ”perustuslain” lopulliseen versioon, sampo kirjoittaa sen puhtaaksi ja ripustaa näkyvälle paikalle. Hän korostaa seikkailijoille, että nämä ovat ryhmän säännöt joiden mukaan niin seikkailijat kuin aikuiset työskentelevät ja toimivat yhdessä. Sampo kertoo vielä, että tätä on demokratia: yhdessä päätettäviä asioita, jotka velvoittavat kaikkia – samat oikeudet, samat velvollisuudet.

Vaihe 2

Kun muutama viikko on kulunut, sampo pyytää seikkailijoita arvioimaan sääntöjä uudelleen. Ovatko kaikki yhä samaa mieltä niistä oikeuksista ja velvollisuuksista, joita aiemmin kehiteltiin? Onko joitain velvollisuuksia vaikeampi noudattaa kuin toisia? Miksi? Täytyykö sääntöihin tehdä mitään muutoksia? Poistoja, entä lisäyksiä? Joukkue keskustelee sääntöjen ja velvollisuuksien valvonnasta seuraavien kysymysten avulla. Rikotaanko joitain oikeuksia useammin kuin toisia? Miksi? Kuka ottaa vastuun siitä, että näitä oikeuksia kunnioitetaan? Kuka päättää, mitä tapahtuu, jos joku rikkoo jotakin ryhmän sääntöä? Pitääkö ryhmän päättää yhteisesti joitakin rangaistuksia, joita sääntöjen rikkomisesta seuraa?

Lähde: Compasito Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja