Tips 2

Presentation av etappen: etappen och dess idé presenteras.. Presentation av fyren: fyren och dess olika alternativ presenteras kort. Ett antal olika möjligheter till genomförandet av fyren presenteras.. Presentation av aktiviteterna: aktiviteterna presenteras kort.. Val av fyr och fastställande av målsättningar: Lotsen presenterar olika alternativ till tema för fyren. Patrullen fattar beslut om fyrens tema och utmaningar. Temat och utmaningarna specifieras under etappens gång.. Val av aktiviteter: patrullen väljer de aktiviteter som de vill avlägga. Lotsen ger patrullen en lista på aktiviteterna. Lotsen kan förbereda listan så att han tar bort en del av aktiviteterna. Meningen är att patrullen avlägger sådana aktiviteter som stöder målen för fyren.. Val av nivå: det är främst patrulledaren och lotsen som fattar beslutet om vilken nivå på aktiviteterna som avläggs. Patrullen kan besluta om nivån tillsammans ifall patrulledaren och lotsen så anser.. Val av ordning: patrullen kommer överens om i vilken ordning aktiviteterna utförs. Utgående från ordningen gör man upp botten till en verksamhetsplan. Man kan hoppa över denna punkt då man gör den första etappen.. Ansvarsuppgifter: ansvarsuppgifterna som hör till etappen presenteras. Ansvarsuppgifterna är ledarskapsuppgifter i äventyrsscoutgrupperna och ansvarsuppgifter i den egna patrullen. Dessutom planeras tidpunkten för dessa ansvarsuppdrag och fördelningen av ansvarsuppgifterna.