Tips 2

Explorerscouten tänker på en grupp som hen hör till och bedömer i vilken utvecklingsfas gruppen befinner sig just nu. Hur känner man igen fasen? Hur syns de kännetecknande dragen för utvecklingsfasen i gruppens verksamhet i praktiken? Diskutera också om några kännetecken för de föregående faserna har förekommit i gruppen. Ofta tror grupper som befinner sig i den första fasen att de har kommit mycket längre än så i gruppens utveckling. Scoutgrupper kan befinna sig i den första fasen i flera år. Det kanske också finns en strävan inom gruppen att undvika konfliktfasen, eftersom den kan uppfattas som ett nederlag.